Kiều bào

Người Việt bốn phương (số 608)

Người Việt bốn phương (số 608)

Cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Đức không chỉ góp phần vào sự phát triển của quốc gia sở tại mà còn làm nên những bản sắc rất riêng.