Doanh Nghiệp

Công ty mẹ PVS lãi quý II đạt 478 tỷ đồng, tăng nhẹ nhờ lợi nhuận tài chính

Thứ Năm | 24/07/2014 16:04

Nhờ chi phí tài chính giảm mạnh, lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng đáng kể so với cùng kỳ, từ 317 tỷ đồng lên 365 tỷ đồng.
Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã PVS) công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý II/2014.

Doanh thu thuần quý II/2014 đạt 2.518 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng gần 22% so với cùng kỳ, đạt 2.339 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp giảm 30%, chỉ còn 179 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhờ chi phí tài chính giảm mạnh, lợi nhuận từ hoạt động này tăng đáng kể so với cùng kỳ, từ 317 tỷ đồng lên 365 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý cùng giảm trong khi lợi nhuận khác tăng khiến lợi nhuận sau thuế quý II/2014 đạt 477 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty mẹ PVS đạt 4.715 tỷ đồng doanh thu, tăng 32%.

Các khoản doanh thu hoạt động tài chính, đạt 598 tỷ đồng, đến chủ yếu từ cổ tức, lợi nhuận được chia với giá trị 542 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt 763 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2013.

Đơn vị: Tỷ đồng
Đơn vị: Tỷ đồng

Tại thời điểm 30/6/2014, tiền và các khoản tương đương tiền của PVS đạt 3.374 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ. Trong đó, các khoản tương đương tiền tăng từ 1.574 tỷ đồng lên 2.207 tỷ đồng.

Về kết quả lợi nhuận hợp nhất sáu tháng đầu năm 2014, báo cáo của chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho biết, doanh thu đạt 12.500 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2013, hoàn thành 49,6% mục tiêu cả năm 2014.

Lợi nhuận trước thuế đạt 895 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2013, hoàn thành 81,4% mục tiêu cả năm 2014.

Nguồn Theo DVO

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày