Gọi tên những ngành hút nhiều vốn FDI nhất trong 2021? Tin tức