Kiều bào

Người Việt bốn phương (số 626)

Người Việt bốn phương (số 626)

Giỗ tổ Hùng Vương là ngày quan trọng với người dân trong nước. Với kiều bào, ngày Quốc tổ mang ý nghĩa đầy đủ và toàn vẹn hơn trong bối cảnh mới.