Kiều bào

Người Việt bốn phương

Người Việt bốn phương

Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Hải Dương đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023.