Đại dịch COVID 19 đã thúc đẩy TMĐT tăng trưởng Tin tức