Vinasun thua lỗ sau 2 năm thua lỗ liên tiếp. Tin tức