CEO Microsoft thăng chức thành chủ tịch hội đồng quản trị Tin tức