Doanh nghiệp ngoại có thể được nắm giữ 49% cổ phần hàng không nội Tin tức