Hàng trăm đầu sách bán trên Amazon là do ChatGPT sáng tác Tin tức