Việc đọc tin tức trên các trang web (và các ứng dụng trực tuyến) trở nên ngày càng phổ biến. Tin tức