Lễ ký biên bản hợp tác giữa Vinapharm và Sanofi Tin tức