Trách nhiệm với cộng đồng

DKSH công bố báo cáo phát triển bền vững lần thứ 6

Thảo Khang Thứ Năm | 01/06/2023 10:22

DKSH cũng lần đầu tiên công bố Báo cáo về Lực lượng Đặc nhiệm về Công bố Thông tin Tài chính Liên quan đến Khí hậu.

DKSH vừa công bố Báo cáo Phát triển Bền vững năm 2022, phác thảo sửa đổi chiến lược về phát triển bền vững và báo cáo tiến bộ đạt được trong các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị. Bên cạnh đó, DKSH cũng lần đầu tiên công bố Báo cáo về Lực lượng Đặc nhiệm về Công bố Thông tin Tài chính Liên quan đến Khí hậu (Task Force on Climate-related Financial Disclosures – TCFD).

DKSH tái khẳng định mục tiêu phát triển bền vững khi đưa tính bền vững vào chiến lược phát triển doanh nghiệp. Trong Báo cáo Phát triển Bền vững năm 2022, DKSH đã thống nhất các thông tin liên quan đến khí hậu theo khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm về Công bố Thông tin Tài chính liên quan đến Khí hậu (TCFD). Trong năm 2022, DKSH đã có những sửa đổi để chiến lược phát triển bền vững trở thành một trọng tâm trong chiến lược phát triển của Tập đoàn. Chiến lược mới bao gồm 4 mục tiêu dài hạn: Tạo Điều Kiện Cho Con Người Phát Triển; Gia Tăng Tính Bền Vững Của Chuỗi Giá Trị; Phát Thải Ròng Bằng Không Vào Năm 2030; Tạo Tác Động Tích Cực Đến Địa Phương

DKSH thúc đẩy một môi trường hòa nhập và đa dạng để “Tạo Điều Kiện Cho Con Người Phát Triển”. Năm ngoái, chương trình Belonging đã được áp dụng cho toàn Tập đoàn giúp gia tăng sự đa dạng, công bằng và hòa nhập. Kết quả, 74% cán bộ quản lý đã được đào tạo về chương trình. Hơn nữa, DKSH có tỉ lệ nữ giới ở vị trí quản lý chiêm 31%, tăng 2% so với năm 2021.

Không ngừng nỗ lực để “Gia Tăng Tính Bền Vững Của Chuỗi Giá Trị”, DKSH đã thiết lập lộ trình đánh giá nhà cung cấp trở thành một phần quan trọng trong hoạt động quản lý chuỗi cung ứng, đồng thời công bố Chính sách Mua hàng Trách nhiệm vào năm 2022. DKSH vẫn duy trì mục tiêu đạt “Phát Thải Ròng Bằng Không Vào Năm 2030”. Công ty đã giảm 42% lượng phát thải khí nhà kính (greenhouse gas - GHG) của Phạm vi 1+2 so với cơ sở của năm 2020. Hơn nữa, Công ty xác định mục tiêu giảm 65% lượng phát thải nhà kính đến năm 2025 trong hoạt động vận hành trên toàn cầu. So với năm 2021, DKSH đã giảm được 3,5% lượng phát thải của Phạm vi 1+2, và lần đầu tiên báo cáo về dữ liệu rác thải cho tất cả các trung tâm phân phối có liên quan.

Để đạt được mục tiêu trọng tâm “Tạo Tác Động Tích Cực Tại Địa Phương” DKSH tiếp tục thực hiện những dự án xã hội mang lại lợi ích cho cộng đồng tại các thị trường đang hoạt động. Năm 2022, DKSH đã thực hiện 76 dự án cộng đồng tại địa phương. Đặc biệt, tất cả các thị trường quan trọng của DKSH đều tham gia vào các dự án này.

Ông Stefan P. Butz, Giám đốc Điều hành, Tập đoàn DKSH cho biết: “Cam kết của chúng tôi về phát triển bền vững luôn giữ vững tầm quan trọng. Chúng tôi nhấn mạnh tham vọng với 4 mục tiêu dài hạn nhằm củng cố yếu tố phát triển bền vững trong các hoạt động của tổ chức. Nhận thức về những nỗ lực tập thể là nhân tố trọng yếu để duy trì và tái tạo một tương lai chung của cộng đồng, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai chiến lược phát triển bền vững để hoàn thành sứ mệnh nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người”.


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày