Kinh Doanh

Dự thảo hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam

Thứ Tư | 27/11/2013 20:52

Dự thảo Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm của TCTD được phép và người cư trú, người không cư trú là tổ chức, cá nhân (Điều 9)...
NHNN đang lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Thông tư hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại TCTD được phép.

Theo đó, Thông tư này được kết cấu thành 12 Điều, hướng dẫn việc sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam (tài khoản thanh toán) tại các TCTD được phép bao gồm: Tài khoản ngoại tệ của người cư trú, người không cư trú là tổ chức, cá nhân; Tài khoản đồng Việt Nam của người không cư trú, người cư trú là cá nhân nước ngoài.

Các nội dung khác liên quan đến tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam được thực hiện theo các quy định có liên quan của pháp luật. Việc sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Viet Nam để phục vụ cho các giao dịch vốn được thực hiện theo các quy định có liên quan của NHNN Việt Nam.

Đối tượng áp dụng là: Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối (sau đây gọi là ngân hàng được phép); Ngân hàng được phép, TCTD phi ngân hàng được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối (sau đây gọi là TCTD được phép); Người cư trú, người không cư trú là tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng tài khoản ngoại tệ tại các ngân hàng được phép; Người không cư trú là tổ chức, cá nhân, người cư trú là cá nhân nước ngoài có liên quan đến việc sử dụng tài khoản đồng Việt Nam tại các ngân hàng được phép.

Ben cạnh đó, Dự thảo Thông tư cũng hướng dẫn cụ thể việc sử dụng tài khoản ngoại tệ của người cư trú là tổ chức và cá nhân (Điều 3, Điều 4); việc sử dụng tài khoản ngoại tệ của người không cư trú là tổ chức và cá nhân (Điều 5, Điều 6); việc sử dụng tài khoản đồng Việt Nam của người không cư trú là tổ chức, cá nhân và người cư trú là cá nhân nước ngoài (Điều 7); việc điều chuyển ngoại tệ giữa các tài khoản của một chủ tài khoản (Điều 8).

Bên cạnh đó Dự thảo Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm của TCTD được phép và người cư trú, người không cư trú là tổ chức, cá nhân (Điều 9)...

Xem dự thảo và tham gia ý kiến tại :

Nguồn Thời báo Ngân hàng


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày