Thêm tân binh mới trên thị trường thanh toán điện tử Tin tức