Công ty Masan High Tech Materials được đề cử xét duyệt giải thưởng Khoáng sản ASEAN Tin tức