Kinh Doanh

Nhiều điểm mới trong dự thảo công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Thứ Ba | 27/01/2015 08:27

Công ty niêm yết phải công bố thông tin bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt; thay đổi thời hạn công bố thông tin báo cáo tài chính....

Chiều 26/1/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) tổ chức Hội thảo "Hoàn thiện khung pháp lý về công bố thông tin cho thị trường chứng khoán". Hội thảo này diễn ra xung quanh nội dung về bản Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 52/2012/TT-BTC.

Dự thảo Thông tư sửa đổi quy định về ngôn ngữ công bố thông tin. Theo đó, công ty niêm yết có vốn điều lệ thực góp từ 500 tỷ đồng trở lên hoặc có sở hữu nước ngoài từ 20% trở lên liên tục trong vòng 1 năm phải công bố thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Các công ty niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Bản công bố thông tin bằng tiếng Anh phải được công bố trong vòng 1 ngày làm việc sau khi công bố thông tin bằng tiếng Việt.

Trường hợp có tranh chấp phát sinh do việc thực hiện công bố thông tin thì tranh chấp được giải quyết trên cơ sở  bản công bố bằng tiếng Việt.

Về thời hạn công bố thông tin của Công ty đại chúng, Dự thảo Thông tư cho phép các công ty đại chúng có công ty con, công ty liên kết được lùi thêm thời hạn công bố.

Cụ thể, đối với báo cáo tài chính năm hợp nhất đã kiểm toán, cho phép lùi thêm 10 ngày; đối với báo cáo tài chính bán niên đã soát xét, báo cáo tài chính quý cho phép lùi thêm 5 ngày. Trường hợp công ty đại chúng có sự thay đổi thời hạn công bố phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán.

Bản dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung các quy định đặt ra đối với kế toán, kiểm toán mới như công ty kiểm toán phải có vốn điều lệ ít nhất 4 tỷ đồng trở lên, có ít nhất 7 nhân viên kiểm toán, thời gian hoạt động ít nhất 2 năm....

Về thời hạn công bố thông tin của Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, Dự thảo bổ sung chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài phải thực hiện như các tổ chức kinh doanh chứng khoán trong nước; quy định rõ ràng về nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ của tổ chức kinh doanh chứng khoán ngang bằng với công ty niêm yết; công ty đại chúng quy mô lớn.

Nguồn DVO


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày